สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

จากสายฝน สู่สายน้ำของแผ่นดินภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้อง