สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๐ พรรษา นวมินทราธิราช

ตอนที่ 1 พ.ศ. ๒๔๗๐-๒๔๘๐ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้อง