ทศพิธราชธรรม

ทศพิธราชธรรม ข้อที่ ๑

๑ ทาน คือ การให้นอกจากการบริจาคทรัพย์สินหรือสิ่งของแล้วยังรวมถึงการให้น้ำใจให้ข้อแนะนำที่เป็นความรู้ ให้รอยยิ้มและปิยวาจาแก่ทุกคนที่อยู่ใกล้ตัว

ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้อง